Tan Sri Dato’ Setia Haji  Ambrin Bin Buang

Tan Sri Dato’ Setia Haji Ambrin Bin Buang

Independent Non-Executive Chairman
Ir Haji Yusoff Bin Daud

Ir Haji Yusoff Bin Daud

Non-Independent Executive Director
Dato’ Haji Azmi Bin Mat Nor

Dato’ Haji Azmi Bin Mat Nor

Non-Independent Non-Executive Director
Datin Lee Choi Chew

Datin Lee Choi Chew

Independent Non-Executive Director
Puan Nazli Binti Mohd Khir Johari

Puan Nazli Binti Mohd Khir Johari

Independent Non-Executive Director